Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu

Registrace uživatele

Čtenářem knihovny se může stát každý občan, starší 15 let, který předloží platný občanský průkaz a svým podpisem na přihlášce potvrdí, že je seznámen s knihovním řádem a bude se jím řídit.

Dítě do 15 let se stane uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou KŘ.

Výpůjční služba

Každý čtenář má právo půjčit si jakoukoliv knihu nebo časopis z fondů knihovny. Výpůjční lhůta u knih je 1 měsíc, u časopisů 14 dní.

Čtenář může požádat (nejvýše 3x) o prodloužení výpůjční lhůty, není-li kniha žádána dalším čtenářem.

Čtenář je povinen zacházet s knihami šetrně a je v jeho zájmu před odchodem z knihovny si knihy prohlédnout. Zjištěné závady je povinen nahlásit knihovníkovi.

Požaduje-li čtenář knihu, kterou nemá ve svém fondu, má právo požádat knihovníka o zprostředkování meziknihovní výpůjční služby.

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Používání výpočetní techniky

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Provozní řád pro práci s internetem

Služby internetu může využívat zdarma každý návštěvník knihovny.

Uživatelé internetu jsou povinni seznámit se s provozním řádem. V případě jeho porušení nesou odpovědnost za škody vzniklé jejich aktivním zásahem do sítě knihovny nebo do sítě internet. V případě zájmu jiného čtenáře je doba použití internetu omezena na 30 minut.

Informace a soubory získané při práci s internetem si může uživatel odnést na elektronickém nosiči. Použití externích datových zařízení (USB disk apod.) je možné pouze dohodě s knihovníkem.

Vyhledávání stránek prezentujících pornografii, propagujících fašismus, rasismu a násilí nebo takových, které jsou jakýmkoli způsobem v rozporu s Listinou základních práv a svobod, je zakázáno.

Uživatelům, kteří poruší některého z ustanovení tohoto řádu nebo nebudou respektovat pokyny knihovníka, může být knihovníkem přístup k internetu ukončen.

Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu pro práci s Internetem vám na požádání poskytneme v knihovně.

Obecní knihovna Úsobí
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!